De kerkelijke organisatie

Een gemeente in de Protestantse kerk kan niet zonder een kerkenraad, waarin vanouds de leiding van een gemeente is toevertrouwd aan het presbyterium (letterlijk: vergadering van oudsten), ofwel de kerkenraad. Daar komen de ambten bijeen. Samen geven zij leiding aan de gemeente. Zij werken niet los van elkaar. Besluiten worden in gemeenschappelijk beraad genomen.  

 

In de kerkorde van de PKN worden de kaders gesteld waaraan elke gemeente moet voldoen. Een kerkenraad bestaat uit alle ambten, te weten: predikant, ouderling en diaken. Dan kan aan alle basistaken van een gemeente inhoud worden gegeven: prediking van het Evangelie, viering van de sacramenten in de eredienst, dienst van de gebeden, missionaire arbeid, diaconaat, herderlijke zorg, geestelijke vorming en de zorg voor de financiën.

Een specialisatie binnen het ambt van ouderling is de ouderling-kerkrentmeester die belast is met beheerstaken. Deze specifieke deskundigheid kan in de kerkenraad niet worden gemist. Bovendien horen beleid en financiën bij elkaar. Vandaar dat de kerkorde de ouderling-kerkrentmeester apart benoemt.

Daarnaast kent onze kerkelijke organisatie nog enkele commissies die het werk van de kerkenraad en de gemeente ondersteunen zoals de Zending commissie en de Evangelisatie Commissie

Scroll naar boven