Beleidsplan

Beleidsvoornemens Protestantse gemeente Surhuizum 2016-2020

In de Protestantse gemeente te Surhuizum staat Gods Woord centraal als de bron voor ons doen en laten. Wij willen – als volgelingen van Jezus Christus die gekruisigd is voor onze zonden – getuigen van Zijn Liefde en dit zichtbaar uitdragen in onze naaste omgeving. Door open en respectvol met elkaar om te gaan creëren wij ruimte voor nieuwe ideeën en tonen wij begrip voor de ander. In een gemeente waar iedereen zich veilig en thuis mag voelen, kijken wij naar elkaar om en betrekken elkaar bij het werk van God. Dat doen wij op een manier die past in deze tijd.

Vanuit de visie betekent dat:

 • het uitdragen van het verhaal van Christus aan ieder die het horen wil. De gemeente bidt voor anderen en het Woord van God wordt zo uitgelegd dat leden geïnspireerd worden om hun geloof actief te beleven.
 • openheid  voor elkaar, de leden willen omzien naar elkaar en helpen waar geen helper is.
 • gastvrijheid voor allen en openheid voor jong en oud in de buurt. Iedereen is welkom en wordt gastvrij verwelkomd. 
 • de gemeente is betrokken op de lokale samenleving. Bezoekers en leden worden gevormd en toegerust voor het leven.

Beleidsvoornemens

Eredienst

 • De zondagse eredienst vormt het startpunt voor het gemeenteleven. Deze diensten worden vormgegeven in een klassiek protestantse liturgie, de voorganger verzorgt de prediking en maakt daarbij naar eigen inzicht gebruik van verschillende bijbelvertalingen en liedbundels. Het gebruik liedbundels als het nieuwe Liedboek (2013) zal worden bevorderd.
 • Voor bijzondere dienst als Fryske diensten, kerk-school-gezinsdiensten,  jeugddiensten, evangelisatie- of ZWO-diensten wordt hulp ingeroepen van vrijwilligers en/of commissies.

Pastoraat

 • Pastoraat is ontmoeting: het beeld van de derde persoon die zich voegt bij de Emmaüsgangers is het uitgangspunt. De pastor loopt zolang als nodig op met degene die zijn/haar hulp nodig heeft.
 • De pastor maakt het de gemeenteleden mogelijk dat in iedere ontmoeting ruimte is voor de Ander.
 • Ouderlingen ondersteunen het werk van de pastor en nodigen de gemeente uit elkaar pastoraal nabij te zijn.
 • In het werkplan wordt uitgewerkt hoe predikant en ouderlingen/pastorale bezoekers samenwerken.

Diaconaat

 • De diaken als helper is een centraal beeld. Soms helpt de diaken zelf, gewoon omdat mensen het nodig hebben. Soms is zij/hij als de barmhartige Samaritaan, die mensen op weg helpt en daarna de zorg overdraagt aan een ander, professional of vrijwilliger.
 • De diaconie in de gemeente, het eigen land en de wereld wordt waar mogelijk zelf uitgevoerd, waar nodig overgelaten aan anderen. De gemeente wordt door de diaconie toegerust diaconaal te zijn. De gemeenten staat open voor activiteiten die door  dorpsgenoten worden gehouden, zoals dorpsgenoten die bijv. met World Servants of een andere hulporganisatie op reis gaat of zelf in een ontwikkelingsland hulp verlenen.
 • Diakenen onderzoeken of het nodig/mogelijk is  een plaatselijke hulpdienst op te zetten, als gemeente of in samenwerking met anderen in de buurt.
 • Diakenen zijn verantwoordelijk voor de besteding van de gelden die hen zijn toevertrouwd met het oog op zorg voor wie hulp nodig hebben.

Leren in de gemeente

 • Catechese, vorming en toerusting van leden van alle leeftijden verdient  de aandacht in de gemeente. Een plan voor gespreksgroepen, ontmoeting en vorming kan worden ontwikkeld.
 • Voor jongeren is er thuiscatechese, begeleid door gemeenteleden die hiervoor worden ondersteund door de predikant. Belijdeniscatechese is een taak van de predikant.
 • Het jeugdwerk richt zich op jongeren, door club- en kinderwerk worden kinderen betrokken bij het leven van de gemeente.

Kerk in de buurt

 • De gemeente laat zien wie zij is, wat zij aan het dorp te bieden heeft en hoe zij betrokken wil zijn op alle inwoners van Surhuizum.
 • Op gezette tijde worden laagdrempelige kerkdiensten gehouden, bijv. een tentdienst rondom het dorpsfeest, de Kerstnachtdienst en kerk-school-gezinsdiensten.

Het reilen en zeilen van de gemeente

 • De kerkenraad is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleids- en werkplan.
 • Het moderamen vergadert maandelijks en de kerkenraad vergadert 1 keer in de 2 maanden. Er zijn 2 maandelijkse pastorale avonden voor de wijkouderlingen. Er wordt naar gestreefd om het communicatiebeleid te verbeteren.
 • De kerkenraad is verantwoordelijk voor de website, het blad Tsjerkefinster, publiciteit in de bladen in de buurt, onderhoudt contact met buurgemeenten.
 • De kerkenraad bezint zich op Kerk 2025 om ook voor haar omgeving te onderzoeken hoe zij dáár gemeente kan blijven.

College van Kerkrentmeesters

 • Het college van kerkrentmeester zal beleid ontwikkelen voor het beheer van de onroerende zaken. Toekomstbestendig beheer en een  verantwoord besteding van de opbrengsten kunnen het werk van de gemeente nog jaren mogelijk maken. De kerkrentmeester zetten zich hiervoor in.
 • De kerkenraad spant zich in de ANBI-status van de gemeente en de diaconie ook in de toekomst te garanderen.
 • De ledenadministratie zal toekomstbestendig worden georganiseerd, hetzij door leden van de gemeente, hetzij uitbesteed aan een administratiekantoor.
 • Uit de begroting moeten beleidsvoornemens zichtbaar worden gemaakt.

Gespreksonderwerpen/veranderingsonderwerpen:

 • Onze medemens in nood (o.a. vluchtelingen)
 • Kinderen aan het avondmaal
 • Het zegenen van levensverbintenissen
 • De tijd voor Pasen liturgisch vormgeven

Bij dit beleidsplan horen takenlijsten voor allen die meewerken aan het gemeentewerk.

Een werkplan zal worden gemaakt voor het seizoen 2016-2017. In augustus/september wordt er gesproken over het komende seizoen, in juni/juli wordt gekeken wat gelukt is en wat nog aandacht verdient.

Scroll naar boven