U bent hier

Overdenking

 

 

Een nieuw begin.

In het kerkelijk jaar volgt op de Kerstperiode de tijd van Epifanie, ook wel genoemd het Oosterse Kerstfeest. Epifanie verwijst naar het verschijnen van Jezus Christus op aarde. In Hem heeft God zich aan de mensen ‘openbaar’ oftewel zichtbaar gemaakt. De Zoon van God is mens geworden en midden in de aardse werkelijkheid gekomen. Paulus schrijft daarover in zijn tweede brief aan Timoteüs: De genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus, maar nu is ze bekend geworden doordat onze redder Christus Jezus is verschenen (2 Tim. 1 : 9v).

In de Oosters-orthodoxe kerken en in de RoomsKatholieke kerk staat Epifanie liturgisch in rang boven het feest van de geboorte van Jezus Christus. Dit omdat er aan de bijzondere geboorte van het Kind drie tekenen worden toegevoegd die allen verwijzen naar zijn goddelijke herkomst. Het eerste teken is het licht van de ster waardoor wijzen uit het Oosten op zoek gingen naar het Koningskind (Matt. 2:1-12).

Het tweede en meest bijzondere teken is de doop van Jezus. Die wordt door alle vier de evangelisten beschreven. Bij de doop klonk er een stem uit de hemel die Jezus aansprak als zijn geliefde Zoon en daalde de Heilige Geest op Hem neer in de gedaante van een duif (Mt. 3:13-17; Mc. 1:9-13; Lc. 3:21-22; Joh. 1:32-34).

Het derde teken is het tonen van zijn goddelijke macht, toen Jezus tijdens een bruiloft te Kana water in wijn veranderde (Joh. 2: 1 -11).

De genoemde tekenen zijn voor de meesten van ons ‘vertrouwde verhalen’. Maar helpen ze ons nog om het bijzondere van de komst van Jezus Christus tot ons door te laten dringen? Wat hebben wij, wat heeft u of heb jij als lezer van dit Tsjerkefinster nodig, om met goede moed een nieuw kalenderjaar in te gaan? 2020 was voor velen een moeilijk jaar. Vanwege verdriet om mensen die stierven of ernstig beperkt zijn geraakt door de gevolgen van corona. Vanwege het zware werk in de zorg of vanwege de grote financiële onzekerheid door de coronamaatregelen.

Vanwege de enorme beperking in de onderlinge contacten en in de mogelijkheden om samen met anderen dingen te ondernemen en festiviteiten te vieren. Ook het niet of nauwelijks bij elkaar kunnen komen als kerkelijke gemeente, op zondag en voor door-de-weekse-activiteiten, viel en valt ons zwaar.

Wanneer we blijven staren naar alles wat er in ons land en verderop in de wereld aan de hand is, is er weinig reden om met vertrouwen en hoop het nieuwe jaar binnen te gaan. We worden er steeds meer bij bepaald dat er niet alleen ‘verder weg’ onrecht wordt begaan, maar dat dit ook in ons eigen bureaucratisch georganiseerd landje vaker voorkomt dan ons lief is. Dat vraagt enerzijds om een kritische houding naar wat er om ons heen gebeurt, en ook ten opzichte van de overheid die boven ons is gesteld. Maar anderzijds vraagt dat ook een actieve houding van onszelf, die er op gericht is om mee te werken en bij te dragen aan dat wat recht doet aan mensen en hen ondersteuning geeft. Daarbij kan het bewust stilstaan bij de verschijning van Jezus Christus zeker behulpzaam zijn. Immers, ondanks alle moeite en ellende in zijn tijd, bleef Jezus gericht op de mensen om zich heen

. In plaats van zich te verliezen in somberheid en klagen over het lot van anderen en zichzelf, sprak Hij mensen aan en nodigde hen uit om te veranderen. Om een nieuw begin te maken in hun leven, vanuit het geloof dat onze hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Dat geloof heeft alles van doen met het vertrouwen dat GOD alle ‘touwtjes’ in handen heeft, zelfs in een tijd als de onze. We mogen er zeker van zijn dat Hij niet loslaat wat zijn hand is begonnen, zelfs niet in de donkerste en dreigendste tijd. Laten wij dan bidden tot Hem, om kracht en moed voor onszelf om ook in het nieuw te beginnen jaar in vertrouwen achter Hem aan te gaan en te doen wat Hij van ons verwacht.

Nieuwjaarsgedicht

Wat staat ons in het nieuwe jaar aan lief en leed te wachten We weten ’t niet.

We mogen Hem die spoedig komt, verwachten.

Al is het donker om ons heen en dreigen er gevaren,

Eén is er Die ons altijd trouw in liefde zal bewaren.

We weten niet wat in dit jaar aan moeite ons zal treffen.

God geve dat wij elke dag ons hart tot Hem verheffen.

Dan weten wij: Hij zal ons steeds met liefde en trouw omringen.

Heer, geef ons toch een dankbaar hart voor al Uw zegeningen.

We weten niet wat hier op aard’ de toekomst zal onthullen.

We weten wél dat U aan ons volkomen zult vervullen wat U beloofd hebt in Uw Woord.

O, laat ons daarop bouwen, opdat wij in dit nieuwe jaar alléén op U vertrouwen.

(auteur niet bekend)

ds Guda Borger